Tatsu no Ko Taro

An overview of all film reviews on Midnight Eye listing Tatsu no Ko Taro.